Aktualności

PRZEDSZKOLA – Rekrutacja

PRZEDSZKOLA – Rekrutacja

Od 1 marca do 10 marca 2023 r.  w godzinach pracy placówki rodzic składa deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Od 13 marca do 24 marca 2023 r. rodzic składa elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/oborniki wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wygenerowany w systemie wniosek należy wydrukować i podpisany przez obojga rodziców/prawnych opiekunów złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w placówce I preferencji.

Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki.

Składając wniosek o przyjęcie dziecka do wniosku należy dołączyć:

  • Kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego, 
  • Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (obojga rodziców),
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu,
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Lista placówek biorących udział w rekrutacji:

PRZEDSZKOLA

1)Przedszkole nr 1 „Bajeczka” w Obornikach 2)Przedszkole nr 4 „Bajka”  w Obornikach 3)Zespół Przedszkoli w Obornikach 4)Przedszkole Akademia Wiedzy i Zabawy nr 3 w Obornikach 5)Publiczne Przedszkole Zaczarowane Przedszkole w Obornikach 6)Przedszkole Edu Kids nr 1 w Bogdanowie 7)Przedszkole im. Księcia Szaranka nr 6 w Obornikach

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH (oddziały przedszkolne oraz zerówki) 1)Publiczne Przedszkole w Objezierzu 2)Publiczne Przedszkole w Chrustowie 3)Publiczne Przedszkole w Kiszewie 4)Publiczne Przedszkole w Maniewie 5)Publiczne Przedszkole w Rożnowie 6)Publiczne Przedszkole w Sycynie

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH (tylko zerówki)

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach 3)Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach

 

Wnioski do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w wersji papierowej należy składać w godzinach pracy sekretariatu (7:00-15:00)

 

HARMONOGRAM PRZEDSZKOLE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KRYTERIA- PRZEDSZKOLE

LISTA PLACÓWEK

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

DEKLARACJA PRZEDSZKOLE