Aktualności

Nowe zasady postępowania z odpadami na terenie ZM GOAP

Nowe zasady postępowania z odpadami na terenie ZM GOAP

Już od 1 września br. na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego GOAP zaczną obowiązywać nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jedną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców bloku w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie określenia, czy dana nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim.

Więcej informacji na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami od 1 września 2020 r. znajdą Państwo na stronie internetowej ZM GOAP