Aktualności

Mobilny Urzędnik

Mobilny Urzędnik

Gmina Oborniki znalazła się wśród 40 samorządów z całej Polski zakwalifikowanych do udziału w fazie testowej modelu Mobilnego Urzędnika. Od 1 czerwca mieszkańcy o szczególnych potrzebach mogą skorzystać z usługi polegającej na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu swojego zamieszkania (teren Gminy Oborniki).

Mobilny Urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Dla kogo skierowany jest projekt?

 • Osób w wieku 65 +,
 • Osób z niepełnosprawnościami,
 • Osób zależnych 15+,
 • Opiekunów faktycznych osób zależnych,
 • Opiekunów pieczy zastępczej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia telefonicznego pod numerem 61 65 59 156 (zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach; osoba trzecia).

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek                            8:00 – 16:00

Wtorek                                    7:00 – 15:00

Środa                                       7:00 – 15:00

Czwartek                                 7:00 – 15:00

Piątek                                      7:00 – 15:00

 

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 • Czego dotyczy sprawa,
 • Podać imię i nazwisko,
 • Numer telefonu do kontaktu,
 • Adres zamieszkania.

 

Jakie usługi?

 1. Wydział Organizacyjno- Administracyjny:
 • złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny,
 • złożenie wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • złożenie wniosku o wydanie Obornickiej Karty Seniora,
 1. Referat Podatkowy:
 • złożenie informacji o gruntach,
 • złożenie informacji o lasach,
 • złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
 1. Wydział Inwestycji i Rozwoju:
 • złożenie wniosku na lokalizację i budowę zjazdu,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 1. Wydział Planowania Przestrzennego:
 • złożenie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • złożenie wniosku o wypis i wyrys z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • złożenie wniosku o zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
  w sprawie lokalizacji terenu na obszarze rewitalizacji,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu,
 • złożenie wniosku o zmianę decyzji warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu,
 • złożenie wniosku o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu,
 • złożenie wniosku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • złożenie uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • złożenie wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • złożenie uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 1. Wydział Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej:
 • złożenie wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 • złożenie wniosku o wyrażenie zgody na wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej dotyczącego żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania,
 • złożenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego,
 • złożenie wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego,
 • złożenie wniosku o wstąpienie w stosunku najmu po zmarłym,
 1. Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego:
 • złożenie wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
 • złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego/ zaświadczenie
  o nadanym numerze,
 • złożenie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości wchodzących
  w skład gminnego zasobu,
 • złożenie wniosku w sprawie zgłoszenia powstania szkody, wynikającej z uchybień uszkodzonego mienia Gminy Oborniki,
 • złożenie wniosku w sprawie wydania zgody na płatność jednorazową
  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 1. Wydział Ochrony Środowiska i rolnictwa:
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
 • wydanie skierowania na sterylizację lub kastrację psów,
 1. Biuro Obsługi Interesantów:
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych zgłoszonych do opodatkowania,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych zgłoszonych do opodatkowania,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego zgłoszonego do opodatkowania,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/ nieposiadaniu użytków rolnych/ gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości statystycznego dochodu uzyskanego w danym roku z pracy w gospodarstwie rolnym,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych,
 • potwierdzenie Profilu Zaufanego.

 

Zakres usług świadczonych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, a także sposób ich realizacji regulują odrębne przepisy.

Miejscem świadczenia usługi jest miejsce zamieszkania (lub przebywania) osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego Urzędnika, znajdujące się
w granicach administracyjnych Gminy Oborniki.

Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Obornikach.

W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty. Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniej ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu usługi do godziny 8:00 telefonicznie pod numerem telefonu 61 65 59 156.

W przypadku, gdy obsługa Mobilnego Urzędnika nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Obornikach Klienci będą o tym informowani nie później niż na dwie godziny przed ustalonym terminem obsługi zgłoszenia.

Podczas wizyty Klient obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

 

Opis zakresu usług

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Obornikach w miejscu świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wniosek od Klienta,
 • sprawdzi dokumenty konieczne do realizacji procedury administracyjnej,
 • przekaże wniosek do siedziby Urzędu Miejskiego w Obornikach,
 • wyda dokument.

UWAGA: Dokumenty wymagane do przedsięwzięcia w ramach procedury Klient ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Potwierdzenie wizyty

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie w dniu obsługi zgłoszenia.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz unikalny numer nadany podczas zgłoszenia.