Aktualności

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach na podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722) zgodnie z którym:

zakazuje się:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 7. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 8. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 9. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

ponadto w przypadku ferm utrzymujących drób w systemie bezwybiegowym nakazuje się:

 1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków,
 2. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.

POSIADACZU DROBIU LUB INNEGO PTACTWA PAMIĘTAJ !!!

Posiadacz drobiu zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

– zwiększonej śmiertelności;

– znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

– objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

– duszności;

– sinicy i wybroczyn;

– biegunki;

– nagłego spadku nieśności.

 

Dane kontaktowe:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

  tel: (61) 296-11-75   fax: wew. 24

  e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl

 

  nr tel. komórkowych:

      604 552 654 – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach –  Magdalena Karmelita-Bach

      531 922 446 – St. Insp. Wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt – Anna Królczyk

 

                                                                                               z poważaniem

 

                                                                                Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                          w Obornikach

                                                                                    Magdalena Karmelita-Bach