Aktualności

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej jednym z ważniejszych punktów były kwestie dotyczące działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku.
Jak bardzo dobrze wiadomo rok 2020 był rokiem innym, specyficznym, dla niektórych bardzo trudnym. Jednak obornicki OPS nie zwalniał tempa.
Pośród realizowanych przez obornicki OPS zadań znalazły się tzw. zadania własne, wśród których wymienić należy udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków oraz ubrań potrzebującym, a także przyznawanie i wypłacanie celowych i okresowych zasiłków. Ośrodek realizował również tzw. zadania zlecone, jak m.in. świadczenia rodzinne, opiekuńcze, wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych. Powodem wypłacania takich świadczeń najczęściej są skomplikowane ludzkie dramaty: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bezrobocie, niepełna rodzina, alkoholizm, czy bezdomność.
Oprócz pomocy finansowej, Ośrodek Pomocy Społecznej oferował również niematerialną pomoc w postaci zapewnienia schronienia, posiłków oraz podstawowych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał specjalistyczne poradnictwo i w określonych przypadkach kierował potrzebujących do domów pomocy społecznej.

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu na kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku powyższą formą pomocy zostały objętych 865 rodzin (1714 osób w tych rodzinach). Praca socjalna prowadzona przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka obejmuje następujące obszary działalności na rzecz:

• zapewnienia lub uzyskania niezbędnych środków materialnych,
• zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych,
• rozwiązywania problemu bezrobocia,
• poprawy stanu zdrowia,
• zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym,
• uzyskania i wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych,
• zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
• poprawy funkcjonowania rodziny,
I wielu, wielu innych.

W trakcie pandemii OPS czuwał, aby osoby chore lub objęte kwarantanną miały dostarczane produkty pierwszej potrzeby. W tym wypadku pomocą służyła Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Ocieszyna i Kiszewa.
Mimo że obornickie kluby seniora nie mogły prowadzić zajęć, nie oznaczało to, że opiekunki zapomniały swoich podopiecznych. Oferowały pomoc w zrobieniu zakupów, dostarczeniu książek z biblioteki, czy materiały do robótek ręcznych. Były w stałym kontakcie telefonicznym, zapewniając seniorom w razie potrzeb telefoniczne porady specjalistów m.in. psychologa oraz prawnika.

Podczas sesji Dyrektor OPS przedstawiła bardzo skrupulatnie przygotowaną prezentację, w której znajdują się szczegółowe statystyki rodzin korzystających z pomocy.

Prezentacja za 2020