Aktualności

Dowiedz się więcej – sięgnij po dotację!

Dowiedz się więcej – sięgnij po dotację!

Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił konkurs z działania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Poziom dofinansowania do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dotacja wynosi 5 mln zł.

Szczegóły:

www.np-partners.pl
www.fundusze-biznesplany.pl