Aktualności

ARiMR zarejestruje koła gospodyń wiejskich

ARiMR zarejestruje koła gospodyń wiejskich

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ( KGW ) na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło, w skład którego wchodzi minimum 10 członków. Członkiem KGW działającego na terenie danej wsi może być każda osoba, która ukończyła 18 lat. Dopuszcza się bycie członkiem tylko jednego KGW.

Wniosek o wpis Krajowego Rejestru KGW należy złożyć do 28 lutego każdego roku u kierownika powiatowego biura ARiMR (Rogoźno, ul. Boguniewska 38). Do wniosku należy dołączyć statut zgodny z wzorcem statutu stanowiącego załącznik do ustawy lub oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu oraz oświadczenia członków koła, o miejscu zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła.

Pierwszeństwo rejestracji ( przez okres 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 29.11.2018r.    mają KGW działające na podstawie przepisów dotychczasowych.

Szczegółowe informacje oraz wymagane formularze znajdują się na stronie ARiMR po linkiem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zarejestruje-kola-gospodyn-wiejskich.html oraz w treści ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212).