Aktualności

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej  i regularny wywóz szamba to obowiązek!

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i regularny wywóz szamba to obowiązek!

Przypominamy że jeżeli nieruchomość ma techniczną możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej to podłączenie jej do kanalizacji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości wynikającym wprost z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informujemy również, że zgodnie z zapisami ww. ustawy Gmina Oborniki prowadzi
ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

Oznacza to, że gmina posiada informacje czy dana nieruchomość jest podłączona do dostępnej sieci kanalizacji sanitarnej a także ile każda nieruchomość wyposażona w szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków wywiozła nieczystości ciekłych w każdym kwartale danego roku.

Niewykonanie przez właściciela nieruchomości ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Również brak regularnego wywozu szamba czy też osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni ścieków jest podstawą do kontroli Straży Miejskiej.

Apelujemy więc do Państwa o poszanowanie zasad współżycia społecznego oraz ochrony środowiska i podłączanie swych nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz o regularne opróżnianie swych zbiorników bezodpływowych.