Aktualności

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej serdecznie zaprasza na XXXIV (34) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek 17 lutego o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podsumowanie przeprowadzonego etapu otwartych spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących planowanego przebiegu nowej dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina-Plewiska na terenie gminy Oborniki (osoba referująca: przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych).
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2016 (osoba referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (osoba referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonym przez Gminę Oborniki publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (osoba referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji (osoba referująca: Dyrektor CUW Krzysztof Hetmański).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na 2017 r. (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2017-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Joanna Gzyl).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Oborniki do Wielkopolskiego Klastra Seniora (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Iwona Chmielarczyk).
 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Dworcowej w miejscowości Rożnowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego Lidia Kizior-Pietrzak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (projekt nr 1; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach przy ulicy Garażowej, stanowiącej własność Gminy Oborniki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (projekt nr 2; osoba referująca: p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Rasztorf).
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Oborniki” (załącznik przesłano radnym w formie elektronicznej; osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Przemysław Mączyński).
 22. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 23. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na interpelacje złożone na poprzedniej sesji.
 24. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zamknięcie sesji.